Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | P | S | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of items: 213.

B

Bin. , Nahadi, (2548) Competitiveness analysis of palm oil products in Indonesian state-owned enterprises = การวิเคราะห์การแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ํามันของรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย / Bin Nahadi. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Bin. , Nahadi, (2548) Competitiveness analysis of palm oil products in Indonesian state-owned enterprises [CD-ROM] = การวิเคราะห์การแข่งขันในผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ํามันของรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย / Nahadi, Bin. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

K

Kongumpaisub. , Siriporn (2548) Effect of advertising to decision making : a case study of enrolling an international MBA program in Thai private universities / Siriporn Kongumpaisub. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Kongumpaisub. , Siriporn (2548) Effect of advertising to decision making [CD-ROM] : a case study of enrolling an international MBA program in Thai private universities / Siriporn Kongumpaisub. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

P

Pingyoad. , Anuluck (2548) Business English communication skills needed by business graduates as perceived by business professionals / Anuluck Pingyoad. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Pingyoad. , Anuluck (2548) Business English communication skills needed by business graduates as perceived by business professionals [CD-ROM] / Anuluck Pingyoad. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Pinyosunun. , Angkana (2548) Problems in using the English language of MBA and MA international graduate students in private universities / Angkana Pinyosunun. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Pinyosunun. , Angkana (2548) Problems in using the English language of MBA and MA international graduate students in private universities [CD-ROM] / Angkana Pinyosunun. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

S

Suon. , Vichea, (2548) Key factors affecting the performance of foregian direct investment in Cambodia [CD-ROM] / Suon Vichea. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Suon. , Vichea, (2548) Key factors affecting the performance of foreign direct investment in Cambodia / Vichea, Suon. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

T

Tashi. , Tobgay, (2548) An Evaluation of service attributes for Measuring tourists' satisfactions in Bhutan / Tobgay, Tashi. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

Tashi. , Tobgay, (2548) An Evaluation of service attributes for measuring tourists' satisfactions in Bhutan [CD-ROM] / Tashi Tobgay. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

กัลยาบาล , รุ่งทิวา (2548) การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อครีม หรือโลชั่นกันแดดของสตรี / รุ่งทิวา กัลยาบาล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

กาญจนนราวดี , สง่า (2548) การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ร้านค้าใช้ประกอบการพิจารณาในการสั่งซื้อสี เจ.บี.พี. / สง่า กาญจนนราวดี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

กิจนิเทศ , สุมนา (2548) ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อดัชนีตราสารหนี้ / สุมนา กิจนิเทศ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ก้อนแก้ว , รัศมี (2548) การศึกษาผลกระทบจากการแตกหุ้น / รัศมี ก้อนแก้ว. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ขันจอก , กัญญา (2548) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพบลูกค้าสินเชื่อกับความสามารถในการทํากําไร ของ ธนาคารออมสินสาขา ABC / กัญญา ขันจอก. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ขันติศิริ , อุไรวรรณ (2548) กลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการลดลงของกําไร : กรณีศึกษาบริษัทคอมมูนิเคชั่น จํากัด / อุไรวรรณ ขันติศิริ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ขานไพบูลย์ , ปริญญา (2548) การศึกษาอุปสรรคของระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทําการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา / ปริญญา ขานไพบูลย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

คุ้มม่วง , เลอศักดิ์ (2548) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย กรณีศึกษา สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ (Shipping) / เลอศักดิ์ คุ้มม่วง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

คุ้มวงศ์ , ปิยวรรณ (2548) การศึกษาความเป็นไปได้ในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการ (กรณีศึกษา กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) / ปิยวรรณ คุ้มวงศ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

คําประดิษฐ์ , อรรถวุฒิ (2548) การศึกษาประโยชน์และผลกระทบของการรวมศูนย์ data center ขององค์กรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา กลุ่มทรูคอปอร์เรชั่น = Advantage and impact for consolidation in data center of large corporation : case study : True Corporation Group / อรรถวุฒิ คําประดิษฐ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

คําหาญ , บุศรา (2548) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร / บุศรา คําหาญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

งามเกษม , กฤตพล (2548) พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกียของผู้บริโภค / กฤตพล งามเกษม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จรัสหิรัญปรีดา , กรกนก (2548) การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของบริษัท นําชัยการทอจํากัด เพื่อความได้เปรียบทางการค้า / กรกนก จรัสหิรัญปรีดา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จรัสหิรัญปรีดา , กรกนก (2548) การศึกษากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของบริษัท นําชัยการทอจํากัด เพื่อความได้เปรียบทางการค้า [ซีดี-รอม] / กรกนก จรัสหิรัญปรีดา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทนะโพธิ , ระวิวรรณ (2548) การศึกษากระบวนการในการดําเนินงานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงพัฒนา กรณีศึกษา การประมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) / ระวิวรรณ จันทนะโพธิ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทนะโพธิ , ระวิวรรณ (2548) การศึกษากระบวนการในการดําเนินงานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีศึกษา การประมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ซีดี-รอม] / ระวิวรรณ จันทนะโพธิ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทนาคร , นุชรัตน์ (2548) พฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าสะดวกซื้อของผู้บริโภค (ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) / นุชรัตน์ จันทนาคร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทรวงทอง , พวงพลอย (2548) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในจังหวัดปทุมธานี / พวงพลอย จันทรวงทอง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทรเพ็ญ , ปานพิษณุ (2548) การศึกษาปัญหา และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA : non performing asset) ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) / ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จันทรเพ็ญ , ปานพิษณุ (2548) การศึกษาปัญหา และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA : non performing asset) ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) [ซีดี-รอม] / ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จั่นเจริญ , จิรุตถ์ (2548) การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา ทับทรายทองอพาร์ตเม้นท์ / จิรุตถ์ จั่นเจริญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จาตกะวร , กนกวรรณ (2548) การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายไทยในตลาดโลก = Analysis of potentiality of Thai sugar exports to the global market / กนกวรรณ จาตกะวร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จาตกะวร , กนกวรรณ (2548) การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายไทยในตลาดโลก [แผ่นดิสก์] = Analysis of potentiality of Thai sugar exports to the global market / กนกวรรณ จาตกะวร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จิตจาตุรันต์ , พีรพงษ์ (2548) กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ของช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด / พีรพงษ์ จิตจาตุรันต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จิตจาตุรันต์ , พีรพงษ์ (2548) กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ของช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด [ซีดี-รอม] / พีรพงษ์ จิตจาตุรันต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จีนะพงษ์ , อดิศร (2548) ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี / อดิศร จีนะพงษ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จุณณานนท์ , นิธิ (2548) การวิเคราะห์งานเขียนของบุคคลในวงการบันเทิง = An analysis of entertainment people's books / นิธิ จุณณานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จุณณานนท์ , นิธิ (2548) การวิเคราะห์งานเขียนของบุคคลในวงการบันเทิง [ซีดี-รอม] = An analysis of entertainment people's books / นิธิ จุณณานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

จุ่งพิวัฒน์ , พรสุดา (2548) การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในวัยทํางาน ต่อการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม / พรสุดา จุ่งพิวัฒน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ชาวชายโขง , ขวัญใจ (2548) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาบ้วนปากของผู้บริโภค / ขวัญใจ ชาวชายโขง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ชุมคง , โชติณี (2548) การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเงินผ่อน : กรณีศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The Analysis of the spending behavior via the hire-purchase cards : the case study on population in Bangkok and its vicinity / โชติณี ชุมคง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ชุมพล , นิภาพรรณ (2548) การบริหารงานยุคใหม่สําหรับสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 / นิภาพรรณ ชุมพล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ชูสุวรรณประทีป , ชัยวัฒน์ (2548) การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท พี.เอฟ.พี เทรดดิ้ง จํากัด (อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งสัตว์น้ํา) / ชัยวัฒน์ ชูสุวรรณประทีป. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ญัตติชัยจุพร , ยุพิน (2548) การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Banking ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล / ยุพิน ญัตติชัยจุพร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ดวงสิม , วิภาพร (2548) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเดย์สปาในเขตกรุงเทพมหานคร / วิภาพร ดวงสิม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ดิษฐปาน , ปิ่นมณี (2548) การศึกษาทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิ่นมณี ดิษฐปาน. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตระกูลวรสิน , ชาญวิทย์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตัตวศาสตร์ , พรรณทิชา (2548) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารญี่ปุ่น / พรรณทิชา ตัตวศาสตร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตันไพบูลย์ , วิริยา (2548) การศึกษาปัจจัยที่นักลงทุนรายย่อยใช้ประกอบการตัดสินใจจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) / วิริยา ตันไพบูลย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตั้งประเสริฐกิจ , วรรณฤดี (2548) การศึกษาสาเหตุ และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายสามพี่น้องคาเฟ่ทั้งยอดขายรวม และยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา บริษัท สามพี่น้องเบเกอรี่ จํากัด / วรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตั้งประเสริฐกิจ , วรรณฤดี (2548) การศึกษาสาเหตุ และกําหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายสามพี่น้องคาเฟ่ทั้งยอดขายรวม และยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา บริษัท สามพี่น้องเบเกอรี่ จํากัด [ซีดี-รอม] / วรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ตาบเพ็ชร์ , สถิตย์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Notebook / สถิตย์ ตาบเพ็ชร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ถาวรสุวรรณ , รัตเกล้า (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงริมฝีปากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / รัตเกล้า ถาวรสุวรรณ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ทรงประเสริฐ , มัณฑรินทร์ (2548) ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดอกไม้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม] / มัณฑรินทร์ ทรงประเสริฐ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ทองนรินทร์ , สันธนา (2548) การศึกษาปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อหมึกเทียบเท่า สําหรับเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทในเขตกรุงเทพมหานคร / สันธนา ทองนรินทร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ทองบัวงาม , รัชดาวรรณ์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / รัชดาวรรณ์ ทองบัวงาม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ทองเพ็ชร์ , ตรีนุช (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร / ตรีนุช ทองเพ็ชร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ธนมงคลกานต์ , ปุณิกา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อน้ําหอมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปุณิกา ธนมงคลกานต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ธรรมชาติ , วรรณา (2548) การศึกษาปริมาณการผลิตและกําหนดสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบลูกค้าของบริษัทฉีดพลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ / วรรณา ธรรมชาติ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ธรรมชาติอารี , วรรนิภา (2548) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยซื้อเครื่องกรองอากาศ / วรรนิภา ธรรมชาติอารี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ธรานนท์ , จารุนันท์ (2548) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification ของบริษัท เอ จํากัด / จารุนันท์ ธรานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ธรานนท์ , จารุนันท์ (2548) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ Radio Frequency Identification ของบริษัท เอ จํากัด [ซีดี-รอม] / จารุนันท์ ธรานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นพรุจนธาดา , จักริน (2548) ระบบสนับสนุนการศึกษาออนไลน์โดยใช้เวบแอพพลิเคชั่น / จักริน นพรุจนธาดา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นันท์ธนะวานิช , ศรัณยู (2548) ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการให้บริการ broadband powerline communication โดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Broadband powerline communication technique by Metropolitan Electricity Authority (MEA) and Provincial Electricity Authority (PEA) (feasibility study) / ศรัณยู นันท์ธนะวานิช. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นาคสืบเกียรติ , สุริยา (2548) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต (กรณีศึกษา บริษัท ซันไชน์ ลอจิสติคส์ จํากัด) / สุริยา นาคสืบเกียรติ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นิยมาคม , ณัฐวรรณ (2548) การศึกษาพฤติกรรมในการเช่าอพาร์ทเมนต์และปัจจัยที่ผู้เช่าใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ / ณัฐวรรณ นิยมาคม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นิลทคช , มณเฑียร (2548) การศึกษารูปแบบการบริหารงาน ของผู้บริหารระดับกลางที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของ บริษัท น้ํามันพืช AAA จํากัด / มณเฑียร นิลทคช. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นิลทคช , มณเฑียร (2548) การศึกษารูปแบบการบริหารงาน ของผู้บริหารระดับกลางที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของ บริษัท น้ํามันพืช AAA จํากัด [ซีดี-รอม] / มณเฑียร นิลทคช. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

นิลพิบูลย์ , เจษฎา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร / เจษฎา นิลพิบูลย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บรรพลา , จริยา (2548) การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของร้านกาแฟสบายคอร์เนอร์ / จริยา บรรพลา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บรรพลา , จริยา (2548) การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของร้านกาแฟสบายคอร์เนอร์ [ซีดี-รอม] / จริยา บรรพลา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บรรเทากุล , วายุ (2548) การเพิ่มประสิทธิภาพการบินขนส่งของกองทัพอากาศ / วายุ บรรเทากุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุญมาก , พรพรรณ (2548) การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงานราชการ (ลูกจ้างประจํา) กรมพลาธิการทหารบก /. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุญสิงห์ , ปนัดดา (2548) การนําระบบเครือข่าย Wireless Lan มาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / ปนัดดา บุญสิงห์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุณยรัตพันธุ์ , ฐานิตย์ (2548) การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร / ฐานิตย์ บุณยรัตพันธุ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุณยรัตพันธุ์ , ฐานิตย์ (2548) การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร [ซีดี-รอม] / ฐานิตย์ บุณยรัตพันธุ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุณยะรัตเวช , พรนิภา (2548) ความเปรียบและแนวคิดเกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล = Figures of speech and the concept of love in Thai popular songs / พรนิภา บุณยะรัตเวช. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บุณยะรัตเวช , พรนิภา (2548) ความเปรียบและแนวคิดเกี่ยวกับความรักในเพลงไทยสากล [ซีดี-รอม] = Figures of speech and the concept of love in Thai popular songs / พรนิภา บุณยะรัตเวช. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

บํารุงตระกูล , ปิยทรรศน์ (2548) การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [ซีดี-รอม] / ปิยทรรศน์ บํารุงตระกูล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ประสาทสิทธิ์ , วิญญ์ (2548) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโฟมบรรจุอาหารของตัวแทนจําหน่าย / วิญญ์ ประสาทสิทธิ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ปลื้มภิรมย์ , รัตนา (2548) การศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลของ บริษัท อินเตอร์ คาร์ แอนด์ รูม จํากัด / รัตนา ปลื้มภิรมย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ผณินทรารักษ์ , วารุณี (2548) การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86 Brand) ของ บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด / วารุณี ผณินทรารักษ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ผณินทรารักษ์ , วารุณี (2548) การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86 Brand) ของ บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด [ซีดี-รอม] / วารุณี ผณินทรารักษ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ผู้ภักดีประเสริฐ , สมเจตน์ (2548) การศึกษาปัญหารายได้ที่ลดลง และนําเสนอกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขของห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ. เฟอร์นิเจอร์ / สมเจตน์ ผู้ภักดีประเสริฐ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พงศ์สุชาติ , อาภากร (2548) การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาของสถาบันกวดวิชา / อาภากร พงศ์สุชาติ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พงศ์สุชาติ , อาภากร (2548) การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาของสถาบันกวดวิชา [ซีดี-รอม] / อาภากร พงศ์สุชาติ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พงษ์สุรียนันท์ , เทอดศักดิ์ (2548) ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ อี-ซอร์สซิ่ง กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) / เทอดศักดิ์ พงษ์สุรียนันท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พงษ์เจริญ , ชยันต์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานออกกําลังกาย / ชยันต์ พงษ์เจริญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พรสมุทรสินธุ์ , อดิศร (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ําปลาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / อดิศร พรสมุทรสินธุ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พรายมี , นครินทร์ (2548) การเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ / นครินทร์ พรายมี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พรายมี , นครินทร์ (2548) การเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ [ซีดี-รอม] / นครินทร์ พรายมี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พลวัตพิพัฒน์กุล , อรพรรณ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทสุราของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป / อรพรรณ พลวัตพิพัฒน์กุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พหลพลพยุหเสนา , จงกรมแก้ว (2548) การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย / จงกรมแก้ว พหลพลพยุหเสนา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พหลพลพยุหเสนา , จงกรมแก้ว (2548) การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของบมจ.ธนาคารกรุงไทย [ซีดี-รอม] / จงกรมแก้ว พหลพลพยุหเสนา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พัฒนทรัพย์ , จิระวัฒน์ (2548) การศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชําระหนี้ของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ของ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / จิระวัฒน์ พัฒนทรัพย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พันธุ์สุวรรณ , ณฤมล (2548) การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และติดตามงานส่งซ่อม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ณฤมล พันธุ์สุวรรณ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พิทักษ์วงษ์ , ชัชชัย (2548) ปัจจัยสําเร็จในการใช้ open source software (LinuxTLE และ openoffice) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จํากัด / ชัชชัย พิทักษ์วงษ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พึ่งแย้ม , ยาตราวี (2548) การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [ซีดี-รอม] / ยาตราวี พึ่งแย้ม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

พูลพจน์ , กานต์สินี (2548) การศึกษาปัจจัยของผู้บริโภคที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ เลือกซื้อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร / กานต์สินี พูลพจน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ภู่งาม , ภารดี (2548) การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : หลักทรัพย์กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภารดี ภู่งาม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

มณีรัตน์ , อรรถกร (2548) การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและอิทธิพลของใบโฆษณาสินค้า (ใบปลิว) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า / อรรถกร มณีรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

มุขตารี , วิศาล (2548) การบริหารกลยุทธ์กับงานเซอร์วิสอพาร์เม้นท์ กรณีศึกษาบริษัทลักษมณจํากัด / วิศาล มุขตารี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ม่วงน้ําสุก , ทัตติกา (2548) การวิเคาะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) / ทัตติกา ม่วงน้ําสุก. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ยรรยงดิลก , สิริชยา (2548) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุน / สิริชยา ยรรยงดิลก. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

รอดประชา , พันธุ์เทพ (2548) การศึกษาความเป็นไปได้ในการระบุตัวตนลูกค้า โดยการสแกนม่านตาเปรียบเทียบกับการอ่านลายนิ้วมือ = Identify customer compare by retina scan and fingerprint scan / พันธุ์เทพ รอดประชา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

รักษ์ธรรม , วาทิตร (2548) การวิเคราะห์ภาคตัดขวางของพฤติกรรมและฟังก์ชันการบริโภคของครัวเรือนไทย = A Cross-section analysis of the Thai households consumption behaviors and the relevant functions / วาทิตร รักษ์ธรรม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

รักษ์ธรรม , วาทิตร (2548) การวิเคราะห์ภาคตัดขวางของพฤติกรรมและฟังก์ชันการบริโภคของครัวเรือนไทย [ซีดี-รอม] = A Cross-section analysis of the Thai households consumption behaviors and the relevant functions / วาทิตร รักษ์ธรรม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

รุจิพงษ์วาที , อํานาจ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านขายของชําของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / อํานาจ รุจิพงษ์วาที. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

รุจิเมธาภาส , ศิริพร (2548) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการลงทุนของการสื่อสารแบบ VolP ระหว่างเทคโนโลยี Echolink กับเทคโนโลยี Skype กรณีศึกษา สถาบันการเงิน ABC = Study comparison with efficiency and expenses to put down capital for VolP communication between technology Echolink and technology Skype : case study : institute of financial ABC / ศิริพร รุจิเมธาภาส. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ฤชาคณิต , สารกิต (2548) การพัฒนากลยุทธ์การทางแข่งขันแบบยั่งยืนของร้านกากี่นั้ง อินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ / สารกิต ฤชาคณิต. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ฤชาคณิต , สารกิต (2548) การพัฒนากลยุทธ์การทางแข่งขันแบบยั่งยืนของร้านกากี่นั้ง อินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์ [ซีดี-รอม] / สารกิต ฤชาคณิต. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ลิ้มอิ่ม , วรุตม์ (2548) การศึกษาระบบเอ็กซ์ทราเน็ต เพื่อนํามาใช้ในองค์กรศาลแพ่งกรุงเทพใต้ = Extranet : The Bangkok South Civil Court / วรุตม์ ลิ้มอิ่ม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ลีวรวัฒน์ , สวรักษ์ (2548) การศึกษาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลภายในองค์กร กรณีศึกษา องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ / สวรักษ์ ลีวรวัฒน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วงศ์ขุมทรัพย์ , ธงชัย (2548) การศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและเลือกใช้พีดีเอ / ธงชัย วงศ์ขุมทรัพย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วงศ์บัณฑิต , พรรณิพร (2548) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม / พรรณิพร วงศ์บัณฑิต. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วงศ์วาณิชย์ศิลป์ , พณพงษ์ (2548) การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลาที่กําหนดของซัพพลายเออร์ บริษัท Paint (ประเทศไทย) จํากัด / พณพงษ์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วงษ์มณี , วาทิน (2548) การนําทฤษฎี OSPF และ minimal spanning tree เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด / วาทิน วงษ์มณี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วธุรวานิชย์ , ปิยาณี (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษาถนนสีลม [ซีดี-รอม] = Factors effecting the decisions of being a street vendor : a case study of street vendors on Silom road / ปิยาณี วธุรวานิชย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วรเศรษฐศักดิ์ , จุฬาวดี (2548) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเล่าสยองขวัญของรายการวิทยุ : "เดอะช็อค" [ซีดี-รอม] = An analysis of horror story-telling on radio program "the shock" / จุฬาวดี วรเศรษฐศักดิ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วรเศรษฐศักดิ์ , จุฬาวดี (2548) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเล่าสยองขวัญของรายการวิทยุ : "เดอะช็อค" = An analysis of horror story-telling on radio program "the shock" / จุฬาวดี วรเศรษฐศักดิ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วัฒนศัพท์ , สุดารัตน์ (2548) การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ที่มีต่อการบริหารงาน / สุดารัตน์ วัฒนศัพท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วัสสานกูล , นันทพร (2548) การวิเคราะห์คําขอสินเชื่อ โดยใช้ระบบ Data warehousing กรณีศึกษา ธนาคาร ABC จํากัด (มหาชน) / นันทพร วัสสานกูล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิทยากุลชัย , ประพันธ์ (2548) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความผูกพันธ์กับตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหม หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Marketing communication strategies for brand associate OTOP Thai silk and dress / ประพันธ์ วิทยากุลชัย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิทยากุลชัย , ประพันธ์ (2548) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความผูกพันธ์กับตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหม หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [ซีดี-รอม] = Marketing communication strategies for brand associate OTOP Thai silk and dress / ประพันธ์ วิทยากุลชัย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิธุรวานิชย์ , ปิยาณี (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษาถนนสีลม = Factors effecting the decisions of being a street vendor : a case study of street vendors on Silom road / ปิยาณี วิธุรวานิชย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิภาตะพันธุ์ , พงค์เทพ (2548) กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด / พงค์เทพ วิภาตะพันธุ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิเศษศรี , ยอดเพชร (2548) พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumer behaviour of non bank credit card in Bangkok / ยอดเพชร วิเศษศรี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

วิเศษศรี , ยอดเพชร (2548) พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม] = Consumer behaviour of non bank credit card in Bangkok / ยอดเพชร วิเศษศรี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ว่องไววิทย์ , บุญลักษมี (2548) การศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุนที่มีต่อการให้บริการหลักทรัพย์กรณีศึกษาบริษัทหลักทรัพย์ บีที จํากัด / บุญลักษมี ว่องไววิทย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีกสิกุล , สมพล (2548) การศึกษาพฤติกรรมการบํารุงรักษารถยนต์นั่งและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ / สมพล ศรีกสิกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีขวัญ , รวิพิมพ์ (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขนส่งสินค้าของลูกค้ากับสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง = The Critical factor of cargo transportation in a commercial airline / รวิพิมพ์ ศรีขวัญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีขวัญ , รวิพิมพ์ (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขนส่งสินค้าของลูกค้ากับสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่ง [ซีดี-รอม] = The Critical factor of cargo transportation in a commercial airline / รวิพิมพ์ ศรีขวัญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีชื่น , ธนรัตน์ (2548) การศึกษาการเลือกซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปของวัยรุ่นหญิง กรณีศึกษา "ร้านบีชูวร์ ตลาดนัดจตุจักร" / ธนรัตน์ ศรีชื่น. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีธูป , ภรภัทร (2548) การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ประกอบการเลือกซื้อครีมอาบน้ําของผู้บริโภคในห้างโมเดิร์นเทรด / ภรภัทร ศรีธูป. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีนิล , นภาพร (2548) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล / นภาพร ศรีนิล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีวิตตาภรณ์ , ศุภชัย (2548) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วบดของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดรายย่อย / ศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศรีเข้ม , ภัทราภรณ์ (2548) ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี 3D ต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชม website ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท @Models จํากัด = Impact study of 3D technology to satisfaction of on-looker website for product case study : Company @Models Co., Ltd. ภัทราภรณ์ ศรีเข้ม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศศานนท์ , หทัยชนก (2548) การศึกษาความต้องการ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร / หทัยชนก ศศานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศิริพรประสิทธิ์ , พงศ์ธร (2548) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 ในอนาคต / พงศ์ธร ศิริพรประสิทธิ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศุภธราธาร , กัลยกร (2548) การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย = Analysis of the touring behavior of the Chinese tourists in Thailand / กัลยกร ศุภธราธาร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ศุภธราธาร , กัลยกร (2548) การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย [ซีดี-รอม] = Analysis of the touring behavior of the Chinese tourists in Thailand / กัลยกร ศุภธราธาร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สมบูรณ์ธรรม , สมศักดิ์ (2548) การศึกษาปัญหาความเสียหายของคลังสินค้าและกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท โตมิยะ ประเทศไทย จํากัด / สมศักดิ์ สมบูรณ์ธรรม. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สอนไทย , อัจฉราวรรณ (2548) กลยุทธ์การเพิ่มกําไรของ บริษัท น้ํามันพืชวิวัฒน์ จํากัด / อัจฉราวรรณ สอนไทย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สังเกตุ , กฤษดากร (2548) การศึกษาเปรียบเทียบการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีวินาศภัยหมู่ (disaster victim indentification) ด้านดีเอ็นเอ (DNA) และด้านลายพิมพ์นิ้วมือ (fingerprints) ของ ตํารวจสากล (interpol) กับ กองพิสูจน์หลักฐาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติประเทศไทยในกรณี คลื่นยักษ์สึนามิ / กฤษดากร สังเกตุ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สายพวรรณ์ , สิรินทรา (2548) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งข้อความสั้นเพื่อโต้ตอบกับสื่อต่างๆของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร / สิรินทรา สายพวรรณ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สายเชื้อ , ชุมพล (2548) การศึกษาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นในธุรกิจผู้ประกอบการขนส่ง กรณีศึกษา หจก. บีเอส ขนส่ง / ชุมพล สายเชื้อ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สิงห์ทอง , ทนงศักดิ์ (2548) การสร้างแบบจําลอง BSC/KPI เพื่อเป็นโครงการนําร่องในงานธนาคาร / ทนงศักดิ์ สิงห์ทอง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สินธารทอง , เอลวิล (2548) การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทํางานของบริษัท AM จํากัด ให้มีประสิทธิภาพ / เอลวิล สินธารทอง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สินธารทอง , เอลวิล (2548) การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทํางานของบริษัท AM จํากัด ให้มีประสิทธิภาพ [ซีดี-รอม] / เอลวิล สินธารทอง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สิริจิตตานนท์ , สมเกียรติ (2548) ปัจจัยและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอัคคีภัย / สมเกียรติ สิริจิตตานนท์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สีหะโชติ , ชนินทร์ (2548) การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะและปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ / ชนินทร์ สีหะโชติ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สืบสหการ , จันทกานต์ (2548) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา / จันทกานต์ สืบสหการ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุขเจริญคนา , ปัตจรรยา (2548) การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโฆษณาของสถานลดนําหนัก มารี ฟรานซ์ บอดีไลน์ / ปัตจรรยา สุขเจริญคนา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุคันธรัตน์ , ไข่มุกข์ (2548) ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเร้นจ์ = The Effectiveness of marketing communications towards Orange mobile phone purchasing decision / ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุคันธรัตน์ , ไข่มุกข์ (2548) ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเร้นจ์ [ซีดี-รอม] = The Effectiveness of marketing communications towards Orange mobile phone purchasing decision / ไข่มุกข์ สุคันธรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุทธิสัตยาภรณ์ , กิตติ (2548) กรณีศึกษา CSF ของ Software ERP ของ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก็ส จํากัด / กิตติ สุทธิสัตยาภรณ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุภารัตน์ , สุทิษา (2548) การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านตราสินค้า (BRAND) ของ "หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ" / สุทิษา สุภารัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุภารัตน์ , สุทิษา (2548) การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านตราสินค้า (BRAND) ของ "หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ" [ซีดี-รอม] / สุทิษา สุภารัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุรวุฒินาค , ฉัตรพล (2548) การนําวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ในการสร้างบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ฉัตรพล สุรวุฒินาค. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุวรรณประทีป , เบญจาภา (2548) การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีศึกษา : บริษัท C จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า / เบญจาภา สุวรรณประทีป. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุวรรณมัจฉา , นันทวรรณ (2548) แนวทางการพัฒนาระบบเช็คเรียกเก็บของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) / นันทวรรณ สุวรรณมัจฉา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุวรรณมัจฉา , นันทวรรณ (2548) แนวทางการพัฒนาระบบเช็คเรียกเก็บของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) [ซีดี-รอม] / นันทวรรณ สุวรรณมัจฉา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุวรรณรัตน์ , เอกภัทร (2548) การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย เครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลต สําหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market) / เอกภัทร สุวรรณรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

สุวรรณรัตน์ , เอกภัทร (2548) การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย เครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลต สําหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market) [ซีดี-รอม] / เอกภัทร สุวรรณรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

หงส์สุวรรณเกศ , นวลจันทร์ (2548) การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อบ้านมือสองในกรุงเทพมหานคร / นวลจันทร์ หงส์สุวรรณเกศ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

หนูนู่น , จารุวัฒน์ (2548) การนําเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา การบริการลูกค้าของบริษัทคอมพ์ดีเวลลอปเปอร์ จํากัด / จารุวัฒน์ หนูนู่น. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

หล่อสมบูรณ์ , ปิยะดา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงรอบดวงตาของผู้บริโภคสตรี / ปิยะดา หล่อสมบูรณ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

หาสุนทรี , นัทนิชา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการดื่มและปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน / นัทนิชา หาสุนทรี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อนุกูลประชา , สาวิตตรี (2548) การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น [ซีดี-รอม] / สาวิตตรี อนุกูลประชา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อนุกูลประชา , สาวิตตรี (2548) การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น = Analysis of Thai export competitiveness to Japan / สาวิตตรี อนุกูลประชา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อมาตยกุล , สมภพ (2548) การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค / สมภพ อมาตยกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อาจสมบุญ , ปัทมา (2548) การศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในช่วงปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2546 กรณีศึกษา บริษัท ยาไทย จํากัด / ปัทมา อาจสมบุญ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อินจันสุข , พรจันทร์ (2548) พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / พรจันทร์ อินจันสุข. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อิ่มพงษ์ , กมลวรรณ (2548) การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อภาพลักษณ์ของน้ํามันแก๊สโซฮอล์ / กมลวรรณ อิ่มพงษ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อุดมประเสริฐกุล , พนิดา (2548) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ABC / พนิดา อุดมประเสริฐกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อุดมสิน , ทรงสวัสดิ์ (2548) ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้โรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ทรงสวัสดิ์ อุดมสิน. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อุดมเชียร , ภาสกร (2548) การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) / ภาสกร อุดมเชียร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

อุดมเชียร , ภาสกร (2548) การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) [ซีดี-รอม] / ภาสกร อุดมเชียร. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เกิดทรัพย์ , ทิพย์วรรณ (2548) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร / ทิพย์วรรณ เกิดทรัพย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เกียรติศักดิ์ , เดชา (2548) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ D.S.Group Service Co.,Ltd. / เดชา เกียรติศักดิ์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เจนพานิชทรัพย์ , อํานาจ (2548) แบบจําลองการจราจร / อํานาจ เจนพานิชทรัพย์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เจริญผล , ศิโรจน์ (2548) การดําเนินมาตรการกึ่งการคลังต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = The Impacts of quasi-fiscal measures to economic growth in Thailand / ศิโรจน์ เจริญผล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เจริญวาสนุตร์ , สุดารัตน์ (2548) การศึกษาระดับความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานบริการข่าวสารข้อมูล(Cell Center) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) / สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เชิดชูศักดิ์สกุล , สุทธิศักดิ์ (2548) การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นสามัญและราคาใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ / สุทธิศักดิ์ เชิดชูศักดิ์สกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เต็งอํานวย , มนัญญา (2548) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร / มนัญญา เต็งอํานวย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เนตรสว่าง , จิรัฐ (2548) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดสวนจตุจักร / จิรัฐ เนตรสว่าง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เป็ดทอง , มยุรี (2548) ศึกษาปัญหาการลาออกและกําหนดกลยุทธ์ของบริษัท MM Group / มยุรี เป็ดทอง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เพิ่มบุญมา , วันทณา (2548) การบริหารเชิงกลยุทธ์และแนวทางการใช้กลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ดวงธรรม การก่อสร้าง จํากัด / วันทณา เพิ่มบุญมา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เพิ่มบุญมา , วันทณา (2548) การบริหารเชิงกลยุทธ์และแนวทางการใช้กลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ดวงธรรม การก่อสร้าง จํากัด [ซีดี-รอม] / วันทณา เพิ่มบุญมา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เพ็ชรดี , พิรญาณ์ (2548) การศึกษาความพึงพอใจของตลาดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาต่อบริการของธนาคาร : ศึกษากรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / พิรญาณ์ เพ็ชรดี. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เมืองอินทร์ , พรเทพ (2548) การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ในการตรวจรับสินค้าในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท จําหน่ายสินค้า ABC / พรเทพ เมืองอินทร์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เลิศกิจ , อดิศักดิ์ (2548) การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การบริหารลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (รายย่อย) ของ บสท. : กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างการบริหารปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ กับ ธ.กรุงไทย / อดิศักดิ์ เลิศกิจ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เลิศกิจอนันต์กุล , วิชุดา (2548) พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท / วิชุดา เลิศกิจอนันต์กุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เลิศเรืองอนันต์ , สุชาดา (2548) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระรามที่ 3 / สุชาดา เลิศเรืองอนันต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เศลาอนันต์ , มุนาวุฒิ (2548) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร = Economic analyze of motorcycle-taxi reformation in Bangkok metropolitan / มุนาวุฒิ เศลาอนันต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เศลาอนันต์ , มุนาวุฒิ (2548) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม] = Economic analyze of motorcycle-taxi reformation in Bangkok metropolitan / มุนาวุฒิ เศลาอนันต์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

เอี่ยมโซ๊ะ , ลัดดา (2548) พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภในเขตกรุงเทพมหานคร / ลัดดา เอี่ยมโซ๊ะ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

แก้วโกมล , พรรณนิภา (2548) "การศึกษาปัญหากลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนํามาพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่ของระบบ CDMA2001X" บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด / พรรณนิภา แก้วโกมล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

แก้วใย , ธิดารัตน์ (2548) กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของ บริษัท เอบีซี จํากัด / ธิดารัตน์ แก้วใย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

แก้วใย , ธิดารัตน์ (2548) กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของ บริษัท เอบีซี จํากัด [ซีดี-รอม] / ธิดารัตน์ แก้วใย. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โคธา , วราภรณ์ (2548) การวางกลยุทธ์ด้านเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วราภรณ์ โคธา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โคธา , วราภรณ์ (2548) การวางกลยุทธ์ด้านเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) [ซีดี-รอม] / วราภรณ์ โคธา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โพธิหัง , ปิยะดา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิยะดา โพธิหัง. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โมฮารา , ซากีรา (2548) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ซากีรา โมฮารา. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โรจน์ประเสริฐสุด , วิภา (2548) การศึกษาปัญหาการพัฒนาทางการแข่งขันโดยการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ของ บริษัท เอ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) / วิภา โรจน์ประเสริฐสุด. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

โลหกุล , วลี (2548) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของคนทํางาน / วลี โลหกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ใยนิรัตน์ , เฉลิมชัย (2548) ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ของฝ่ายการค้าต่างประเทศธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ่ / เฉลิมชัย ใยนิรัตน์. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ไกรศิริโสภณ , จิตติกานต์ (2548) การศึกษาความสามารถในการทํากําไร กรณีศึกษา บริษัท ทริปเปิ้ลเอ เซลามิก จํากัด / จิตติกานต์ ไกรศิริโสภณ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ไชยนิรมิตกุล , ลินดา (2548) การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ลินดา ไชยนิรมิตกุล. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ไหวพริบ , เสอื้อน (2548) อินเวอร์เตอร์ติดตามกําลังงานสูงสุดปราศจาก ดีซี - ดีซี คอนเวอร์เตอร์ สําหรับปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ = Maximum power point tracking inverter without a DC/DC converter for solar water pump / เสอื้อน ไหวพริบ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

ไหวพริบ , เสอื้อน (2548) อินเวอร์เตอร์ติดตามกําลังงานสูงสุดปราศจาก ดีซี - ดีซี คอนเวอร์เตอร์ สําหรับปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ [ซีดี-รอม] = Maximum power point tracking inverter without a DC/DC converter for solar water pump / เสอื้อน ไหวพริบ. Masters thesis, The University of the Thai Chamber of Commerce.

This list was generated on Wed Oct 16 06:39:13 2019 ICT.