Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | J | K | L | N | P | R | S | W
Number of items: 35.

A

Akkapin, Supaphorn and Srithamasak, Nana (2017) การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในบริบทประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

B

Booncharoensuk, Potjanee and Kesaprakorn, Pacharaporn and Naigowit, Thanawut (2017) การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Boontanomtirath, Pattamarnan and Sririthreeraphithak, Khomphat (2017) ความต้องการของนักบัญชีไทยต่อการเคลื่อนย้ายไปทำงานภายใต้กรอบประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

C

Chantaranamchoo, Nopporn and Laophuangsak, Phantida (2017) การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก เพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Chaytaweep, Saowalak (2017) ปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานไทยและเส้นทางชีวิตของแรงงาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

J

Jankingthong, Korkaew (2017) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Jankingthong, Wiwat (2017) กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทอดกรอบ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

Junlaprom, Jakkrin and Thongthammachart, Asa (2017) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์มงคลจากสมัยทวารวดีสู่สมัยรัตนโกสินทร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

K

Khewpairee, Vararat and Kumprachum, Sommai (2017) การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและบำบัดน้ำเสียโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Kumkrua, Malinee and Pollachai, Wiyada and Pomso, Supaporn and Jorncharoen, Nirut (2017) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

L

Launglaor, Wisanu and Acharapan, Lealaphan (2017) การศึกษาถึงช่องสถานี ประเภทของรายการ และปัจจัยในการรัรบชมโทรทัศน์ผ่าน Digital TV ของ Gen M ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Leeviroj, Panpaporn and Ngowtrakul, Boonrat and Koolkaew, Darika (2017) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา และผลการพัฒนาโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดการสูบบุหรี่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Lekmat, Laddawan and Hongratanawong, Lalita (2017) แนวทางการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมสับปะรด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Lekmat, Laddawan and Intaragasam, Prawpun (2017) แนวทางการพัฒนากลไกตลาดผู้ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

N

Nilwan, Dejawit (2017) ช่องว่างสมรรถนะของธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Nunthasen, Ke and Nunthasen, Waraporn (2017) ความเต็มใจยอมรับการชดเชยสำหรับการลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว: การศึกษาโดยวิธีการทดลองทางเลือก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

P

Panich, Rewadee (2017) ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์สมัยใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Park, Tiwa and Wen, Yu-Chin and Khemnguad, Ekkasit and Teekasap, Pard (2017) ความแตกต่างของการรับรู้ในการใช้ตัวมาสคอทกับสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

Pattano, Duangtida and Sae Wong, Jarinee (2017) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Phaibun, Yanakittkul and Aungvaravong, Chuenjit (2017) การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Phonvichai, Thanavath (2017) แนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Phornlaphatrachakorn, Kornchai (2017) การบัญชีคู่แข่งขันและผลการดำเนินงานทางการตลาด: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Pisanwanich, Aat (2017) ผลกระทบจากนโยบายการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และเศรษฐกิจของไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Pongwiritthon, Ratthanan (2017) พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นัยยะเพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ชื้อ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Pongwiritthon, Ratthanan and Pakvipas, Pakphum and Chongesiriroj, Sutheemon (2017) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเชิงรุกของหัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

Poomduang, Thippiroon (2017) พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดในบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของผู่้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (4). ISSN 0125-2437

Pornsakulvanich, Vikanda (2017) อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ และการใช้อินเทอร์เน็ตต่อความสุขทางสังคมและความพึงพอใจ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Prapruit, Pilaiwan and Somboonsuke, Bancha and Jindabot, Teerasak (2017) พฤติกรรมตลาดธุรกิจและตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Preedakorn, Panarach and Laudhittirut, Supavadee (2017) การพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราผ่านการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

Pundang, Chupong and Waidee, Nitaya and Srisurapol, Ratchada (2017) โมเดลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

R

Raksong, Saranya and Meunthaisong, Kesinee and Sriwichai, Buawaroon (2017) ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

Rattanaphan, Prasit (2017) พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อซอสปรุงรสของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

S

Samran, Nutchapong (2017) มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน : ศึกษากรณีหนี้นอกระบบ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (1). ISSN 0125-2437

Selaratana, Sannudee (2017) ความรับผิดชอบทางสังคมผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (3). ISSN 0125-2437

W

Wangcharoendate, Suwan (2017) นวัตกรรมการจัดการต้นทุนเชิงพลวัตและความสำเร็จตามเป้าหมาย: การวิจัยเชิงตรวจสอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 37 (2). ISSN 0125-2437

This list was generated on Tue Nov 19 03:13:15 2019 ICT.