Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | I | J | K | L | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | |
Number of items: 54.

A

Adsavakulchai, Suwannee (2016) การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

Aiewpradit, Pornpattra and Srijunpetch, Sillapaporn (2016) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะของกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชดี SET100. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

Aphisamacharayothin, Phitsanu (2016) การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการน้ำดื่มสะอาดของตำบลหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

B

Banchuenvijit, Wanrapee (2016) การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลอง CAPM และ Fama-French ในการประมาณการอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Buachoon, Napattaorn (2016) การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

C

Chaiphat, Channarong (2016) การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยใช้แบบจำลองอารีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Chaiyasit, Suphailin and Kobsiripat, Worarit (2016) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบภาษามือ สหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

Chantaburee, Sunadtra (2016) โอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวของไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Chantabutr, Panamon and Onrit, Jariya (2016) ทัศนคติของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีต่อจรรยาบรรณนักบัญชี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Chanthungorn, Nutthaporn and Tanprasert, Krittaka (2016) ผลของการเคลือบกระดาษแข็งด้วยผงบุกและไคโตซานต่อคุณสมบัติกาคต้านทานน้ำและไขมัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

Chitayasothorn, Dulaya (2016) อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่านในระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

I

Ittichinbanchon, Nontaya (2016) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในรูปแบบเครือจข่ายคุณภาพการผลิตยางพารา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

J

Jaensirisak, Sirirut and Sangsawang, Pattrajirt (2016) ปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Jaratjarungkiat, Sureenate (2016) คำว่า "เป็น" ที่มีความหมายว่า "มีชีวิต" และ "รู้วิธี" : คำหลายความหมายหรือคำพ้องรูปพ้องเสียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Jinagool, Dharmatham (2016) การลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Jongsuksomsakul, Panida (2016) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์เขต 4 ประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

K

Kanjanasakda, Yupin and Somrang, Boonying and Taweesakulvatchara, Sunee and Sirinthorn, Meekhobtong (2016) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Keawninprasert, Kittisak (2016) การประยุกต์ใช้ตัวแบบในการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Kesavayuth, Dusanee and Rosenman, R.E. and Zikos, Vasileios (2016) Retirement, personality, and wellbeing. Economic Inquiry, 54 (2). pp. 733-750.

Kesavayuth, Dusanee and Zikos, Vasileios (2016) Endogenous R and D Networks among Upstream Firms. Managerial and Decision Economics, 37 (2). pp. 79-94.

Kesavayuth, Dusanee and Zikos, Vasileios (2016) Price or Quantity? A New Irrelevance Result for Mixed Markets. Australian Economic Papers, 55 (1). pp. 29-42.

Khuntaweetep, Wachira and Wanarat, Sawat (2016) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ SMEs ไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Kleekayai, T. and Pinitklang, S. and Laohakunjit, N. and Suntornsuk, W. (2016) Volatile components and sensory characteristics of Thai traditional fermented shrimp pastes during fermentation periods. Journal of Food Science and Technology. pp. 1-12.

L

Liampreecha, Wasin and ณ กรม, วรเดช and Thungjaroen, Rossarin (2016) การเลือกใช้สื่อโฆษณาด้วยการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการ SMEs. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Limlertsathian, Paramaporn (2016) ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองในช่วง พ.ศ.2550-2555. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

N

Naowanich, Ekachai (2016) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

Noknoi, Chetsada and Boripunt, Wannaporn (2016) พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Nualnirun, Jariya (2016) ตรรกะในคณิตศาสตร์ไทยโบราณ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

P

Panich, Rewadee (2016) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Panich, Rewadee (2016) ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Phanwichit, Supatra and Boonyobhas, Viraphong (2016) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Pisanwanich, Aat (2016) การศึกษาเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Pongwiritthon, Ratthanan and Pakvipak, Pakphum (2016) อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (1). ISSN 0125-2437

Pratumsuwan, Kesinee (2016) เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

R

Radhakrishnan, S. and Duvvuru, A. and Sultornsanee, S. and Kamarthi, S. (2016) Phase synchronization based minimum spanning trees for analysis of financial time series with nonlinear correlations. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. pp. 259-270.

Rattanaphan, Maneerat (2016) พฤติกรรมการซื้อขนมพื้นบ้าน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Rattanapongpinyo, Taninrat (2016) ความสำเร็จของธุรกิจท้องถิ่นด้่วยการจัดการนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Rickman, N. and Zikos, Vasileios (2016) Endogenous R&D networks when labour unions have preferences over wages and employment. Economics of Innovation and New Technology, 25 (1). pp. 1-13.

S

Sattayathamrongthian, Mahachai and Panjatewakoop, Piyawong (2016) รูปแบบการเดินทางมาทำงานในประเทศไทยของแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Siricharoen, W.V. (2016) Social Networking Ontology Engineering Walkthrough: Practical Approach for NonExpert User Learning. Mobile Networks and Applications.

Srisai, Suttanipa (2016) การรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภากาชาดไทยของบุคลากรสภากาชาดไทยและประชาชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Suebpongsakorn, Auttapol and Khaekhai, Chintana (2016) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยวิธี DEA. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Suebpongsakorn, Auttapol and Wisagarn, Supatra (2016) การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริการะหว่างแบบจำลอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

Sungrugsa, Narin and Plomelersee, Supaporn and Warabamrungkul, Theerangkoon (2016) รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

T

Thiangtam, Saranyapong (2016) อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Thongpoon, Siriluck (2016) คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

Tongwassanasong, Nitinop (2016) กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

U

Uthayan, Chawannuch (2016) ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดงานเทศกาลประเพณีจุลกฐิน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (2). ISSN 0125-2437

V

Vanichseni, Teerin (2016) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร: การพัฒนาและการนำไปใช้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย (2540) และในสหรัฐอเมริกา (2550). วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

W

Wangcharoendate, Suwan (2016) ความชำนาญงานสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและความมั่นคงงานสอบบัญชี: การวิจัยเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชี : การวิจัยเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (3). ISSN 0125-2437

Waratornpaibul, Theerawee (2016) การสร้างสื่อโปรโมชั่นสินค้าที่ส่งผลต่อการบริโภคในธุรกิจค้าปลีก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

Y

Yenjabok, Porntip (2016) อิทธิพลของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการครอบงำและสูญสลายของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศ สปป.ลาว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กองส่งเสริมงานวิจัย (2016) การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 1. UTCC Academic Day ครั้งที่ 1, 1 (1). http://socrates.utcc.ac.th/research/, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

หล้าแหล่ง, ชัญญาภัค (2016) การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36 (4). ISSN 0125-2437

This list was generated on Tue Nov 19 03:19:28 2019 ICT.