Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | K | L | M | P | S | T | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of items at this level: 50.

A

Akesowan, Adisak and Choonhahirun, Anchan (2014) การพัฒนาขนมไทยพลังงานต่ำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 1 (1). ISSN 2351-0927

Apinthanapong, M. and Phensaijai, M. (2009) Biosorption of copper by spent yeast immobilized in sodium alginate beads. Kasetsart Journal Natural Science, 43 (5). pp. 326-332.

B

Buachoon, Napattaorn (2016) การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

C

Chaiyasit, Suphailin and Kobsiripat, Worarit (2016) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบภาษามือ สหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

Chanthungorn, Nutthaporn and Tanprasert, Krittaka (2016) ผลของการเคลือบกระดาษแข็งด้วยผงบุกและไคโตซานต่อคุณสมบัติกาคต้านทานน้ำและไขมัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 3 (1). ISSN 2351-0927

K

Khemapech, I. and Duncan, I. and Miller, A. (2010) Energy preservation in environmental monitoring WSN. In: SUTC 2010 2010 IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing.

L

Luangborisut, Pornchai (2008) Know and Closely Identify Stem Cells. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 28 (3). ISSN 0125-2437

M

Maisuthisakul, Pitchaon (2014) กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลซันเชิงซ้อน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 1 (1). ISSN 2351-0927

P

Panichkitkosolkul, Wararit and Saothayanun, Luckhana (2012) Bootstrap confidence intervals for the process capability index under halflogistic distribution. Maejo International Journal of Science and Technology, 6 (2). pp. 272-281.

Poonyanuch, Ruthirako (2018) ปัญหาและอุปสรรคในการปั่นจักรยาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 38 (1). ISSN 0125-2437

S

Sittijityothin, Patcharee (2008) Quality Assessment of Thai Waxes with Herbs. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 28 (3). ISSN 0125-2437

T

Thammakong, Siripimon and Chamnanlertkit, Chaiyoot (2015) การใช้แนวคิด Social CRM ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2557. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2 (2). ISSN 2351-0927

Thumcharoen, Wittama and Chalernngam, Nitasanee and Chanasit, Nittaya (2018) ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 38 (1). ISSN 0125-2437

W

Wang-amnauyporn, Theerawut and Saiprajong, Ratchanee (2008) Screening of Thai Medicinal Plants for Free Radical Scavenging and Antimicrobial Activity. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 28 (3). ISSN 0125-2437

กมุททรง, อายุทธ and ศรีรัตนบัลล์, ชนะกัญจน์ (2008) การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

กะลังพะวณิช, พชร (2008) การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทำธุรกรรมด้วยบัตรสมาร์ทเฟิร์ส และการพัฒนาไปสู่การให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี กรณีศึกษา บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

กาญจนโรมนต์, กานต์กมล and เอกโสวรรณ, อดิศักดิ์ (2007) การศึกษาเชิงกลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกร กรณีศึกษา บริษัท สุกรไทย. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ขยันการ, ยุวธิดา and แน่นหนา, ธนกรณ์ (2008) การพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ทางด้าน Application ภายในองค์กร กรณีศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

คณานับ, ดลยา and วัฒนชัยยงค์, ทัศนีย์ (2006) การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด กรณีศึกษาร้านสุคนธ์. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

คุ้มม่วง, เลอศักดิ์ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2006) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดต้นทุนด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกรณีศึกษา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนออกของ(Shipping). In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ชัยชัชวาล, กัลยารัตน์ and วัฒนชัยยงค์, ทัศนีย์ (2007) การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อลดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของบริษัท ไทยโฟรเซนซีฟูดส์ จำกัด. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ชื่นบาน, ธัญวรรณ and ปานกุล, พัชรี (2007) การศึกษากลยุทธ์การบริหารร้านอาหาร (ด้านต้นทุน) กรณีศึกษา ศูนย์อาหารราชาวดี. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ดีวัฒนกุล, ดิษฐพร and วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, วรลักษณ์ (2008) การศึกษาการนำระบบ IT มาใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีอบรมลูกจ้างของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ตันสกุล, กัลยา (2018) พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. In: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร.

ทรัพย์พลับ, ธารทิพย์ and เรืองฉาย, สุภางค์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ธารีรัตนาวิบูลย์, ศิริกูล and พินิจกลาง, สุรพงษ์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่แข็งเพื่อการส่งออก บริษัท ศิรดาฟู้ดส์ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปทุมชาติพัฒน์, มัณฑิกา and เอกโสวรรณ, อดิศักดิ์ (2006) การบริหารเชิงกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประทุมมา, เจียมใจ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) แนวทางการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประสงค์กิจ, กุลญา and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่ง. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปิ่นแก้ว, ณัฏฐ์ภณ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ IT กรณีศึกษา บริษัท ไฮเทคเฟอร์นิเจอร์ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปึงพิพัฒน์ตระกูล, วัลลี and วัฒนชัยยงค์, ทัศนีย์ (2007) การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษาโรงงานชุมชมหลวงจัดหวัดสกลนคร. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

มากหวาน, สมใจ and ปานกุล, พัชรี (2007) การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม้ จำกัด. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

มานะสุขเจริญพร, อดินันท์ and พินิจกลาง, สุรพงษ์ (2006) กลยุทธ์การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

มีเย็น, อารีรัตน์ and แก้ววิทย์, เจษฎา and สันธนะสุข, คัดเค้า and มหากิตติคุณ, ประยง (2018) วิเคราะห์การใช้งานระบบการจัดการเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. In: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร.

รัตนเรือง, ลัดดาวรรณ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2006) กรณีศึกษาของธนาคาร ABC จำกัด(มหาชน) ปัจจัยความล้มเหลวของการพัฒนาระบบ IT. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ลิขิตรานุสรณ์, ณัฐสุนันท์ and พินิจกลาง, สุรพงษ์ (2007) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของบริษัท ฟ้าใส จำกัด. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ลีธวัชชัย, อิทธิพล (2008) แนวทางการนำ Incident Management บนมาตรฐาน ITIL เข้ามาใช้ในองค์กร. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

วิสุทธิพันธ์, จักรตุพร and วัฒนชัยยงค์, ทัศนีย์ (2006) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การผลิต Omega-3 จากสาหร่ายกลุ่ม Schizochytrium sp. ของบริษัทช้างน้อย จำกัด. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สงวนวงศ์, ณรงค์ฤทธิ์ (2008) การกระจายข้อมูลข่าวสารของบริการ RSS ด้วย sms กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สหนันท์พร, ภาณุพล and เรืองฉาย, สุภางค์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการลดต้นทุนในองค์กรไก่แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท Thai Poultry จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สามห้วย, กษมา and อมรรักษา, ธำรงรัตน์ (2008) การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลตัวอย่างลายเซ็นของลูกค้า กรณีศึกษากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สาเรือง, ศิริชัย and อภินทนาพงษ์, เหมือนหมาย (2006) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอาหาร. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุทธิสัตยาภรณ์, กิตติ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2006) กรณีศึกษา CSF ของ Software ERP ในบริษัท Super Central Gas. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อ่อนดี, พัชรินทร์ (2008) ศึกษาพฤติกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของผู้เสียภาษี ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 มีนาคม 2549. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เตียประสงค์, วิลาพร and เอี้ยวสกุลรัตน์, เสาวนีย์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเบเกอรีระดับพรีเมียม กรณีศึกษา บริษัท AAA เบเกอรี จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

แสงชูโต, เจษฎา and แน่นหนา, ธนกรณ์ (2008) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบิตทอร์เรนต์ต่อการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โลหะปิยะพรรณ, กนก (2008) การขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โสตารัตน์, กฤชนันท์ and ไหมสุทธิสกุล, พิชญ์อร (2007) การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไป สู่ภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี) ของบริษัท ขนมจีบซาลาปา จำกัด. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ไกรกลางดอน, อุกฤษฎ์ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการหลังการขาย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ไชยวัฒน์วิศิษฎ์, ธนสาร and ประมงกิจ, ประสบโชค (2008) การศึกษาแนวทางในการนำ SOA มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน Customer Dealer and Channel Service Front End Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน กรณีศึกษาบริษัท Advanced Info Service PLC. (AIS). In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

This list was generated on Wed Jan 29 22:01:56 2020 ICT.