Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | H | J | K | L | M | N | P | S | T | W | Y
Number of items at this level: 43.

B

Boonphayung, Sunisa (2008) แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Boonphokha, Itsariyabhorn and Naenna , Thanakorn (2013) The Development of Information System to Support Public Sector Management Quality Award: Case Study of Agricultural Land Reform Office. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Boonsake, Chutima (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกติดตั้งประเภทก๊าซ NGV/LPG. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Boonsupa, Paupol (2008) การเตรียมความพร้อมในการ Certified มาตรฐาน CMMI LV3 ของ บริษัท ABC. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

C

Chaemcharoen, Suwadee (2008) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรขนาดกลางรูปแบบ Licensed Software เข้าสู่องค์กรขนาดกลางในรูปแบบ Open Source Software กรณีศึกษา บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chaikasem, Wiroon (2008) ระบบการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีศึกษา: สำนักทะเบียนและประมวลผล. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chanchonyut, Uraiwan (2008) ศึกษาความเป็นไปได้ที่นำเอาระบบห้องสมุดดิจิตอล (e-Library) เข้ามาใช้ในห้องสมุด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chotchaisathit, Ruxsak (1998) Strategies for Developing Personnel of the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Labour and Social Welfare in Response to the Crisis of Shortages in Information Technology Personnel. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chukusol, Chawin and Sriratanaban, Chanakan (2013) The Needs Assessment in the Online Social Network for Teaching and Learning for Undergraduate Students. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

D

Dabpimjub, Danai (2011) การศึกษาปัจจัยในการเป็น Software Tool Analyze ชั้นนำที่ช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน ของตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์: กรณีศึกษาระหว่างโปรแกรม eFin Smart Portal และ โปรแกรม BISNEWS Apex. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Dockkaew, Umporn and Sriratanaban, Chanakan (2013) The Impact on the Daily Lives of Mobile Internet Users: A Case Study on the Lack of 3G (2100MHz) Full Coverage in Thailand. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

H

Hirunsupachoti, Pannpatt and Sriratanaban, Chanakan (2013) A Study on the Mobile Advertising in Thailand. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

J

Jindavanich, Chatkun and Arunthari, Santipat (2013) Feasibility Study to the Private Cloud Computing CRM in the Private Banking at Ratchayothin. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Jitpan, Sansanee (2008) การศึกษาการพัฒนาระบบ In-house CRM Application เพื่อนำมาใช้แทน Software Package เดิม ในธุรกิจ Telco ของบริษัท ABC จำกัด มหาชน. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

K

Kamolsuk, Nithipat (2012) Discrete-Event System Simulation of Queues with Spreadsheets Combined with Simple VBA Code: A Teaching Case. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 32 (3). ISSN 0125-2437

Khongkar, Satit (2008) การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สำหรับวิชาคณิตศาสตร์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Konchalad, Sirilak (2008) การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Koopkan, Phongkiat (2008) Route Traffic Status System: RTSS. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Kosawat, Tanawit (2008) การศึกษาการนำ Web-based Interface มาประยุกต์ใช้กับ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

L

Luekraisri, Luedej (2008) กระบวนการปรับปรุงการสีข้าวโดยวิธีการ Simulation เพื่อลดปัญหาการรอคิวของรถบรรทุกข้าวเปลือก. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

M

Montrarat, Chayaporn (2008) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ RFID มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมและจัดการทรัพย์สินคอมพิวเตอร์กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระรามเก้า. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

N

Noonkrajai, Supaporn (2008) ศึกษาแนวทางการนำระบบ Business Intelligence ด้วย COGNOS Program มาใช้ในธุรกิจสถาบันการเงินกรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

P

Paointr, Narongsak (2011) สำรวจคุณสมบัติที่ต้องการของเครื่องเล่นเกมพกพาในอนาคต. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Paointr, Narongsak and Rodkaew, Yodthong (2013) A Survey of Qualification for the Future of Handheld Gaming Devices. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Petyingworapong, Wisit (2010) ปัจจัยสนับสนุนในการใช้จ่ายให้กับเนื้อหาเสริมของเกมที่เล่นฟรีบน Social Network. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Petyingworapong, Wisit and Sriratanaban, Chanakan (2013) A Study on the Payment Factors in the Free Games on a Social Network. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Phipathananunth, Chadarat and Jalearnrat, Sirithorn and Mongkolsripattana, Sasithorn (2013) Socio-Economic Household Data Analysis Using the Clustering and Association Technique for Data Mining. Other. University of the Thai Chamber of Commerce. (Submitted)

Phipathananunth, Chadarat and Jalernrat, Sirithorn (2011) Computer Related Crimes Act B.E. 2550 (2007): Competent Officials. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 31 (2). ISSN 0125-2437

Pothai, Bancha (2008) การประเมินคุณภาพโครงข่าย Wi-Fi มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

S

Saisupatpon, Denchai (2008) การศึกษาและหาแนวทางการจัดการแรงต้านในการ Implement ระบบ Security โดย Outsource กรณีศึกษา Vulnerability Assessment. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Sangbunnark, Adisak (1998) A Grading-consideration System for Advising Undergraduate Student Registration by Neural Network. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Seangnark, Nareeratana (1998) Time Series Prediction for Inflation Using Neural Networks. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Siriya, Sittichai (2011) การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Srikrongthong, Montha (2008) ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Suchaiboonsiri, Supachai (2008) ศึกษาการใช้ Remedy มีความสอดคล้องหลักการ ITIL ของฝ่ายปฎิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Sungkaew, Siwat (2008) การนำ “Work anywhere” มาใช้กับบริษัทเอกชน กรณีศึกษา: ฝ่ายศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้า สัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

T

Tangsatirapakde, Udom and Arunthari, Santipat (2013) The Process Improvement of Data Warehouse in Banking System According to ITIL Version 3: A Case Study ABC Bank Pcl. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Thanormcharoen, Rattana (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Thinkhao, Pyrawate (2008) ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมฟุตบอลออนไลน์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Tudkaew, Suraphan (2011) การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Tudpoo, Chanyapat (2008) การศึกษาปัญหาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม กรณีศึกษา: สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

W

Wararaksajja, Wilaichat (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการนำโปรโมชั่นออกสู่ตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Y

Yamdee, Pawon (2008) การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการจัดระบบ เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

This list was generated on Wed Jan 29 21:09:29 2020 ICT.