Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | S | V | | | | | | | | |
Number of items at this level: 23.

P

Paweenawat, S.W. and Vechbanyongratana, J. (2015) The impact of a universal allowance for older persons on labor force participation: The case of Thailand. Population Review, 54 (1). pp. 53-68.

Pongpairoag, Kittipong (2013) The Impact of the Mass Rail Transit System on Rent and Value of Condominiums in the Bangkok Metropolis. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 33 (2). ISSN 0125-2437

Preedakorn, Panarach (2006) Evaluation of Successes in Outcomes and Ultimate Goals of the OTOP Project in the Central Region. Other. University of the Thai Chamber of Commerce. (Submitted)

S

Sirijanusorn, Arun (2013) Principles and Concepts of Urban Sufficiency. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 33 (2). ISSN 0125-2437

Srisuksai, Pithak (2012) Idiosyncratic Risk and Asset Returns. PhD thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Srisuksai, Pithak (2012) Idiosyncratic Risk and Asset Returns. Applied Economics Journal, 19 (2). ISSN 0858-9291

V

Vechbanyongratana, J. and Paweenawat, S.W. (2015) Transfer payments and upper secondary school outcomes: The case of lowincomefemale students in Thailand. Singapore Economic Review, 60 (5).

จินนิกร, ริญญารัฐ and มีนะพันธ์, หฤทัย (2007) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถปิกอัพขนาด 1 ตัน กรณีศึกษาในเขตพญาไท. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ทองเหลืองสุข, พัชรี and ถาวรวันชัย, คมกริช (2006) ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก่อนและหลังมีการปรับปรุงร้านในกรุงเทพมหานคร. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นิ่งน้อย, รัตนา and วัฒนชีวโนปกรณ์, วนิดา (2007) ปัจจัยที่เป็น่ตัวกำหนดการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย : กรณีศึกษาหลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปกรณ์ธนกิจ, วรัตม์ and ถาวรวันชัย, คมกริช and นบนอบ, ณัฏฐกิษฐ (2006) พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

มังกรพานิชย์, ปรเมษฐ์ and ถาวรวันชัย, คมกริช and มีนะพันธ์, หฤทัย (2006) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกิจการโรงงานน้ำแข็ง จังหวัดปทุมธานี. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ม่วงทอง, กุลสุรัตน์ and พลวิชัย, ธนวรรธน์ (2006) การศึกษาบทบาทของหนี้สาธารณะที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

รัตโนดม, บงการ and ถาวรวันชัย, คมกริช and นบนอบ, ณัฏฐกิษฐ (2006) ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากรแฝง กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ลูกบัว, พละศักดิ์ and ไทยรุ่งโรจน์, เสาวณีย์ and เบญจมสุทิน, นิฐิตา (2007) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์อาหารในสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สมสวัสดิ์, วิภาวดี and สุมานันท์, พรพงศ์ (2007) การศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สาระพัด, ศิริญญา and พลวิชัย, ธนวรรธน์ (2007) ผลกระทบต่ออุปสงค์ของการนำเข้ารถยนต์และชื้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย ที่เกิดจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุปราณี, สุเจตน์ and ปรีดากรณ์, พนารัช (2007) ความเป็นไปได้ทางการเงินในการประกอบธุรกิจ ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เกสรวิจิตร, รนิษฐา and สุมานันท์, พรพงศ์ (2006) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทย. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เกียรติ์ภราดร, วิชัย and กิตติโสภากูร, สมพร (2007) การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแฟคตอริ่งของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เจนกิจจาไพบูลย์, เกรียงไกร and พันธกิจไพบูลย์, นงนุช (2006) การวัดกับดักสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เตชะวณิช, รัตนา and มีนะพันธ์, หฤทัย (2007) ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการเล่นพนันหวยใต้ดิน กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน. In: UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เศลาอนันต์, มุนาวุฒิ and ปรีดากรณ์, พนารัช (2006) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร. In: Proceedings of the 1st UTCC Graduate Research Conference 2006: "Multi-disciplinary Research Papers", 26-28 May 2006, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

This list was generated on Fri Jun 22 02:39:58 2018 ICT.