Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | | | | | | | | | | | | |
Number of items: 20.

S

Sukwilai, Areewan (2008) Object-Oriented Developing System for Seminar Book Management Case study: Computer Science Seminar Book. Other. University of the Thai Chamber of Commerce. (Submitted)

กมุททรง, อายุทธ and ศรีรัตนบัลล์, ชนะกัญจน์ (2008) การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

กะลังพะวณิช, พชร (2008) การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทำธุรกรรมด้วยบัตรสมาร์ทเฟิร์ส และการพัฒนาไปสู่การให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี กรณีศึกษา บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ขยันการ, ยุวธิดา and แน่นหนา, ธนกรณ์ (2008) การพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ทางด้าน Application ภายในองค์กร กรณีศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ดีวัฒนกุล, ดิษฐพร and วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, วรลักษณ์ (2008) การศึกษาการนำระบบ IT มาใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีอบรมลูกจ้างของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ทรัพย์พลับ, ธารทิพย์ and เรืองฉาย, สุภางค์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ธารีรัตนาวิบูลย์, ศิริกูล and พินิจกลาง, สุรพงษ์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจแช่แข็งเพื่อการส่งออก บริษัท ศิรดาฟู้ดส์ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประทุมมา, เจียมใจ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) แนวทางการพัฒนาระบบรับประกันการส่งออก กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประสงค์กิจ, กุลญา and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) กลยุทธ์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจัดคณะกลุ่มทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษาการนำระบบ Retain มาใช้ของบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่ง. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปิ่นแก้ว, ณัฏฐ์ภณ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ IT กรณีศึกษา บริษัท ไฮเทคเฟอร์นิเจอร์ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ลีธวัชชัย, อิทธิพล (2008) แนวทางการนำ Incident Management บนมาตรฐาน ITIL เข้ามาใช้ในองค์กร. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สงวนวงศ์, ณรงค์ฤทธิ์ (2008) การกระจายข้อมูลข่าวสารของบริการ RSS ด้วย sms กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สหนันท์พร, ภาณุพล and เรืองฉาย, สุภางค์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการลดต้นทุนในองค์กรไก่แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท Thai Poultry จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สามห้วย, กษมา and อมรรักษา, ธำรงรัตน์ (2008) การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลตัวอย่างลายเซ็นของลูกค้า กรณีศึกษากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อ่อนดี, พัชรินทร์ (2008) ศึกษาพฤติกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของผู้เสียภาษี ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549-31 มีนาคม 2549. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เตียประสงค์, วิลาพร and เอี้ยวสกุลรัตน์, เสาวนีย์ (2008) การศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเบเกอรีระดับพรีเมียม กรณีศึกษา บริษัท AAA เบเกอรี จำกัด. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

แสงชูโต, เจษฎา and แน่นหนา, ธนกรณ์ (2008) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบิตทอร์เรนต์ต่อการดาวน์โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โลหะปิยะพรรณ, กนก (2008) การขับเคลื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในรูปแบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ไกรกลางดอน, อุกฤษฎ์ and อรุณธารี, สันติพัฒน์ (2008) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการหลังการขาย. In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ไชยวัฒน์วิศิษฎ์, ธนสาร and ประมงกิจ, ประสบโชค (2008) การศึกษาแนวทางในการนำ SOA มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน Customer Dealer and Channel Service Front End Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างหน่วยงาน กรณีศึกษาบริษัท Advanced Info Service PLC. (AIS). In: Proceedings of the 3rd UTCC Graduate Research Conference 2008: "Multi-disciplinary Research Papers", 17-18 May 2008, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

This list was generated on Wed Jun 20 04:56:26 2018 ICT.