Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of items: 70.

W

Wonglorsaichon, Phusit (2007) Key Service Quality Dimensions of Logistic Services. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management, 18-20 May 2007, Novotel Bangkok on Siam Square, Bangkok, Thailand.

กาญจนมณีเสถียร, นรกมล and ลีฬพันธ์, อัจฉราพรรณ (2007) การกำหนดกลยุทธ์ในการออกนิตยสารหัวใหม่ของบริษัท ABC (Thailand) Ltd. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

กาญจนาคพันธ์, ชายไทย and ทัศนะภาคย์, เอื้อจิต (2007) แนวทางการสร้างกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในธุรกิจผ้าไหมของบริษัท Dr Silk. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

กีรติพลกุล, รุ่งโรจน์ and ละออภักดี, ปราณี (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งชันบริษัท แป้งมันไทย จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

จรรยาสัณห์, ชาญชุติ and บุญขวัญ, ทรรศนะ (2007) การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์โครงสร้างรูปแบบขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะ XXX มหาวิทยาลัย YYY. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

จำปาทิพธ์, ณริดา and รังสิธนานนท์, วินิจฉัย (2007) การศึกษากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ห.จ.ก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนยนตรกิจ (นามสมมติ). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

จิตภักดี, นฤมล and อินทรโกเศศ, กัญช์ (2007) การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้ง. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ชัยวัง, ชลธิชา and ฟูศิริ, พีรพงษ์ (2007) การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค กรณีศึกษา บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ชาติทอง, วัชราภรณ์ and ฟูศิริ, พีรพงษ์ (2007) การศึกษาของบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงผลกระทบที่ทำให้ยอดขายลดลงและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแก้ไข. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ณัฏฐ์สิริเลิศพงศ์, ภัทรอัญ and บานชื่นวิจิตร, วรรณรพี (2007) การศึกษาปัญหายอดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลงและกำหนดแนวทางการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารเอบีซี. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ดรีวิมล, สิบศักดิ์ and อภิศักดิ์กุล, เอกชัย (2007) การพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาความเป็นผู้นำ (Maintain Strategy) ในธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย ของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กช์พีเรียนช์ จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ตรัยศิริเจริญ, สุเมธ and โสภาจิตต์วัฒนะ, ประทานพร (2007) กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ทรงสมทรัพย์, นภาพร and โฉมจำรูญ, สิริวรรณ (2007) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเอกสารสัญญาสำหรับการให้สินเชื่อของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ทองย้อย, พีรพงษ์ and ศิริเสรีวรรณ, ประเสริฐ (2007) การศึกษาเรื่อง "การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารของ บริษัท A-M (ไทยแลนด์) จำกัด". In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ธนากรพัฒนา, พรรณรวี and ฟูศิริ, พีรพงษ์ (2007) การศึกษาปัญหาและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เอบี ประกันชีวิต จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ธรรมเนียม, อนงศ์นุช and แก้วพลอย, นงนภัส (2007) กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นนทบุตร, อุบลวรรณ and ประยูรชาติ, ใจนุช (2007) การศึกษาปัญหาและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของสถานีวิทยุ SEED 97.5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นันทจันทูล, ชาญวิทย์ and ศิริเสรีวรรณ, ประเสริฐ (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหน่วยของ บริษัท AFKC. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นาขวัญ, โสพิชชาญ์ and ศรีพวาทกุล, ทัศนีย์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในธุรกิจตัวแทนประชาสัมพันธ์ของบริษัท FRE จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นิยมกิจ, วจิรา and อินทรโกเศศ, กัญช์ (2007) การศึกษาปัญหาและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันแบบยั่งยืนและการเติบโตของร้าน A อัญมณี. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

นิลอร่าม, กาญจนี and ฟูศิริ, พีรพงษ์ (2007) การศึกษาสาเหตุถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดขายของ หจก.ซี.เค.แมชชินทูล ที่มีอัตราลดลง. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

บุญศรี, เปรมกมล and ศรีพวาทกุล, ทัศนีย์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทกรณีศึกษา AAA. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

บูรณะอนุสรณ์, นันทิยา and รัตน์วิจิตต์เวช, อุทัย (2007) การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายจากการวางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประดิษฐ์สิทธิกร, พรพิศ and ประยูรชาติ, ใจนุช (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงพยาบาล A. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ประเสริฐสุขสกุล, เกรียงไกร and ทัศนะภาคย์, เอิ้อจิต (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ปัทมสูต, อำนาจ and สมภพสกุล, ไพรินทร์ (2007) การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ บริษัท ทำฟันปลอม ABC จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

ผิวสอาด, พจนีย์ and รัตน์วิจิตต์เวช, อุทัย (2007) การศึกษาปัยหาและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ร้านขนมกระยาสารท เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษาร้านกระยาสารทแม่สมจิตร จังหวัดนครสวรรค์. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พงศกรเมธา, พรชัย and พลสารัมย์, ผุสดี (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษาบริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ออกบัตรเงินสด โอเค แคชคาร์ด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พันธุมะบำรุง, พันธ์ทิพย์ and พลสารัมย์, ผุสดี (2007) การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โมเดล ABC จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พันธุ์สาธิต, วีระพล and ฆ้องฤกษ์, ฐานิตา (2007) การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียในระบบ กรณีศึกษา บริษัท พีเอ็ม พลาสติก จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พิงสุวรรณ, เอกลักษณ์ and ดีศีลธรรม, สิริพันธ์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสินค้าไอทีและเครื่องใช้สำนักงาน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พิทักษ์ปฐพี, จิรภัทร and ฟูศิริ, พีรพงษ์ (2007) การศึกษาพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัท Advance Group จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

พิสุทธิภัทร์, อรรถพล and ฆ้องฤกษ์, ฐานิตา (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท A&B จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

มีถาวร, อุษา and วิบูลย์เศรษฐ์, สุพงษ์ (2007) การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

รวงผึ้งหลวง, อัจฉรา and ประยูรชาติ, ใจนุช (2007) การศึกษาและแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา หอพักสตรี S.R. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

รัตนฤทธิกุล, ปริชาติ and บานชื่นวิจิตร, วรรณรพี (2007) กลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

รุ่งกิตติอมร, โยธยาพร and บานชื่นวิจิตร, วรรณรพี (2007) การกำหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

วงศ์จิตติยานนท์, กนกพร and อภิศักดิ์กุล, เอกชัย (2007) การศึกษากลยุทธ์การผลักดันบริษัท xxx จำกัด สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

วงษ์พันธุ์, ปิยฉัตร and ศิริเสรีวรรณ, ประเสริฐ (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ตลาดของธุรกิจประกันชีวิตประเภทสามัญ กรณีศึกษา บริษัท XYZ ประกันชีวิต. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

วัฒนะ, เกษวลี and บุญขวัญ, ทรรศนะ (2007) แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของสถานออกกำลังกาย กรณีศึกษาบริษัท Amrita Fitness. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

วิจิตรจงกล, สุจิตรา (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัท เอซี พับบลิชชิ่ง จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สมบูรณ์, อรนิภา and สมภพสกุล, ไพรินทร์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มกำไรของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสของบริษัท SBP จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สว่างพลอย, จิดาภา and ประยูรชาติ, ใจนุช (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา รินสุขเพลส จังหวัดเชียงใหม่. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สามแก้วแจ่ม, บงกช and แก้วพลอย, นงนภัส (2007) การกำนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุขประเสริฐ, อัจฉริยา and วิริยกิจจา, รวิดา (2007) การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือกรณีศึกษาบริษัท PAC จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุขศรีสว่างวงศ์, มนัสวี and รังสิธนานนท์, วินิจฉัย (2007) การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ใช้ประจำที่ กรณีศึกษา บริษัทเจอร์มานิค เทคโนโลยี จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุทธนารักษ์, หิรัญ and เอี่ยมละออภักดี, ปราณี (2007) การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท วงศ์แก้วเขียว วิศวกรรม จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

สุทธิประเสริฐ, อรอัครณี and ทัศนะภาคย์, เอื้อจิตต์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระยะยาวของ บริษัท สหชัย ออโต้ เซอร์วิส จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

หนูหนุน, ซยาภิวัฒน์ and รัตน์วิจิตต์เวช, อุทัย (2007) การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานโครงการเครื่องทำความเย็น กรณีศึกษา บริษัท M-Compressor จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

หรรษกุล, ปวีณา and ดีศีลธรรม, สิริพันธ์ (2007) การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มจำนวนผู้เช่าของธุรกิจห้องเช่าบริษัท ABC. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อนวัชวรรณ, อัมพร and วงศ์หล่อสายชล, ภูษิต (2007) การศึกษากลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุนของบริษัท โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ การ์เม้น จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อภิรัตน์ธนาธร, พลพิพัฒน์ and ดีศีลธรรม, สิริพันธ์ (2007) กลยุทธ์การสร้างความอยู่รอดในธุรกิจขายปลีกเพลงและภาพยนตร์ กรณีศึกษาร้านเอ็มแอนด์เอ็ม. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อภิวันทนกุล, สมอาจ and อินทรโกเศศ, กัญช์ (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำผลไม้ไทย. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อัคคะประชา, ชลาพร and บุญขวัญ, ทรรศนะ (2007) การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของร้าน ช.พาณิชย์. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

อุปรีย์, ณรงค์ and ดีศีลธรรม, สิริพันธ์ (2007) กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา บริษัท ABC โฮลดิ้ง. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เจริญรัตน์, ชยานนท์ and วงศ์หล่อสายชล, ภูษิต (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เด่นสรศิริ, เนติ์ and พลสารัมย์, ผุสดี (2007) การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการบริหารพื้นที่เช่า ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เทพมังกร, ดวงนภา and ฆ้องฤกษ์, ฐานิดา (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหายอดขายที่ลดลงของโรงงานผลิตเสื้อโปโล กรณีศึกษาโรงงานเอ็มดีการ์เม้นท์. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เทียนผนวกสุข, ณัฐวุธ and โสภาจิตต์วัฒนะ, ประทานพร (2007) การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เพ็ชรรัตน์, นิตยา and รังสิธนานนท์, วินิจฉัย (2007) กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรในองค์กร ของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เมฆโหรา, ปิ่นอนงค์ and พลสารัมย์, ผุสดี (2007) การศึกษาปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท ABC ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เมืองแก้ว, สุรกิจ and ลีฬพันธ์, อัจฉราพรรณ (2007) การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เอกภาพสกุลวงศ์, สุนันท์ and รัตน์วิจิตต์เวช, อุทัย (2007) การศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด KT Furniture. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

เอี่ยมใจตรง, อนุเทพ and เอี่ยมละออภักดี, ปราณี (2007) การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ในธุรกิจ มอเตอร์ไฟฟ้าของบริษัท เอบีดี โปรดักส์ จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

แก้วมณี, ลลิตา and วิบูลย์เศรษฐ์, สุพงษ์ (2007) การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับการส่งออกจักรยานไปยังทวีปยุโรป ของบริษัท BCC จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

แวววุฒินันท์, ประภาพรรณ and วงศ์หล่อสายชล, ภูษิต (2007) การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวารสาร BL&HR. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โกศัยเสวี, อานนท์ and แก้วพลอย, นงนภัส (2007) การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา เครือข่ายแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โฆศิริมงคล, ปนัดดา and อภิศักดิ์กุล, เอกชัย (2007) การสร้างมูลค่าธุรกิจห้องเย็น ของ บริษัท ห้องเย็นวังน้อย จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โชติจิรวุฒิ, ภูริตา and โฉมจำรูญ, สิริวรรณ (2007) การศึกษากลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพด้านระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

โรจานุวงศ์, ประภัสเวท and สมภพสกุล, ไพรินทร์ (2007) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตราเดโล่ ของบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด. In: Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: "Multi-disciplinary Research Papers", 12-13 May 2007, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand.

This list was generated on Wed Jun 20 04:50:36 2018 ICT.