Welcome to EPrints UTCC

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | | | | | | | |
Number of items: 66.

A

Amornsrisuk, Ranee (2008) การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ไทย จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

B

Boonphayung, Sunisa (2008) แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Boonsake, Chutima (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกติดตั้งประเภทก๊าซ NGV/LPG. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Boonsupa, Paupol (2008) การเตรียมความพร้อมในการ Certified มาตรฐาน CMMI LV3 ของ บริษัท ABC. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

C

Chaemcharoen, Suwadee (2008) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรขนาดกลางรูปแบบ Licensed Software เข้าสู่องค์กรขนาดกลางในรูปแบบ Open Source Software กรณีศึกษา บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chaikasem, Wiroon (2008) ระบบการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีศึกษา: สำนักทะเบียนและประมวลผล. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chanasakul, Wisava (2008) การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ Rescaled Range Analysis, Hurst Exponent, Exponential Trend ในการพยากรณ์แนวโน้มดัชนีราคาหุ้นตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Chanchonyut, Uraiwan (2008) ศึกษาความเป็นไปได้ที่นำเอาระบบห้องสมุดดิจิตอล (e-Library) เข้ามาใช้ในห้องสมุด กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Churdthumthorn, Watinee (2008) การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

D

Duangtawieng, Angkarn (2008) กลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรของ บริษัท ไทยซากุระ คอนซัลแตนท์ จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

H

Hanvichaiwathana, Noppol (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

J

Jitpan, Sansanee (2008) การศึกษาการพัฒนาระบบ In-house CRM Application เพื่อนำมาใช้แทน Software Package เดิม ในธุรกิจ Telco ของบริษัท ABC จำกัด มหาชน. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

K

Khongkar, Satit (2008) การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบ e-Learning แบบ Interactive สำหรับวิชาคณิตศาสตร์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Konchalad, Sirilak (2008) การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Koopkan, Phongkiat (2008) Route Traffic Status System: RTSS. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Kosawat, Tanawit (2008) การศึกษาการนำ Web-based Interface มาประยุกต์ใช้กับ e-Learning แบบ Interactive ทางคณิตศาสตร์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

L

Laohatienpratan, Viphob (2008) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Lertjirakarn, Jiraporn (2008) การศึกษาปัญหาและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าด้านการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Luekraisri, Luedej (2008) กระบวนการปรับปรุงการสีข้าวโดยวิธีการ Simulation เพื่อลดปัญหาการรอคิวของรถบรรทุกข้าวเปลือก. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

M

Montrarat, Chayaporn (2008) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ RFID มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมและจัดการทรัพย์สินคอมพิวเตอร์กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระรามเก้า. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

N

Nanthawathakan, Piyamon (2008) การศึกษาผลของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในกลุ่มที่มีการฟื้นฟูกิจการเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Narintavanich, Tamonwan (2008) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบสถานะทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ควบรวมกิจการ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Noonkrajai, Supaporn (2008) ศึกษาแนวทางการนำระบบ Business Intelligence ด้วย COGNOS Program มาใช้ในธุรกิจสถาบันการเงินกรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

P

Pangkittipong, Kanokwan (2008) The Satisfaction for Using Marketing Communication to Bumrungrad International Hospital. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Patsakol, Chongkol (2008) การวางแผนภาษีของ บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Pattarakum, Chudapha (2008) A Study of Brand Image, Expected Brand Image, and Contributing Factors and Obstacles in Creating Brand Image of TOT Public Co., Ltd. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Pothai, Bancha (2008) การประเมินคุณภาพโครงข่าย Wi-Fi มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Prapasongsit, Kanokkorn (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

R

Ratanasumritkul, Seksan (2008) การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Rodsomboon, Akkrawat (2008) Marketing Communication of "Sufficient Economy" Businesses: Case Studies of Chumphon Cabana Resort and Comsaed River Kwai Resort. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

S

Saisupatpon, Denchai (2008) การศึกษาและหาแนวทางการจัดการแรงต้านในการ Implement ระบบ Security โดย Outsource กรณีศึกษา Vulnerability Assessment. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Saleephol, Chinattha (2008) การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Singsuriyakul, Tawun (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ ดัชนีหลักทรัพย์ (set index) ของประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Srikrongthong, Montha (2008) ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Suchaiboonsiri, Supachai (2008) ศึกษาการใช้ Remedy มีความสอดคล้องหลักการ ITIL ของฝ่ายปฎิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Sungkaew, Siwat (2008) การนำ “Work anywhere” มาใช้กับบริษัทเอกชน กรณีศึกษา: ฝ่ายศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้า สัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

T

Thanormcharoen, Rattana (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Thinkhao, Pyrawate (2008) ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมฟุตบอลออนไลน์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Tudpoo, Chanyapat (2008) การศึกษาปัญหาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม กรณีศึกษา: สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

V

Vongyod, Benjamac (2008) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

W

Waivoothpinyo, Rattikan (2008) การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Wararaksajja, Wilaichat (2008) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการนำโปรโมชั่นออกสู่ตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Wechwiriyakul, Nalinee (2008) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Wiriyayanyongsuk, Boonchai (2008) วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Wongthaworn, Worapan (2008) ศึกษาความเป็นไปได้ของหน่วยธุรกิจให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานดีไซน์ แบบ Built-in ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Y

Yamdee, Pawon (2008) การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการจัดระบบ เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนออนไลน์ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

Yotha-apirux, Chiruschaya (2008) Factors Influencing the Corporate Social Responsibility (CSR) Image of the PTT Public Company Limited and the Effect of the Image on Attitudes toward the PTT Product Brand. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

ควรสุภา, ทัตธนนันท์ (2008) การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนในประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

ประเสริฐสิริเจริญ, สุภาพร (2008) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

ปานาลาด, คนึงนุช (2008) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

พงโพธิ์, อนุชล (2008) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งของประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

พีระยุทธ, ยุทธนา (2008) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน). Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

พุทธิสัตย์, สุภัทรา (2008) การศึกษาความสามารถในการดำเนินการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

ลลิตาศรม, อรรถพงษ์ (2008) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

วงศ์ประเสริฐสุข, ชลิต (2008) การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

อนันตบวรวุฒิ, ณัฐพงศ์ (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำแท่งกับราคาน้ำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

อินทร์ประสิทธิ์, ปาริชาต (2008) การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

อินปั๋น, แสงทอง (2008) ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และราคาหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

อ่อนละมัย, พชรฌน (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2545 - 2550. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

เกรียงพันธุ์, กิติพงศ์ (2008) การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละขนาดในช่วงปี 2546 – 2550. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

เจริญพานิช, พิพัฒน์ (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล์ลาร์สหรัฐฯกับมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

เบี้ยพัด, สุมิตรา (2008) การศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (MRT) กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

เสลี่ยงรังษี, พิชญ์สิณี (2008) การศึกษาสาเหตุการตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกและนำเสนอแนวทางในการรักษาบุคลากร กรณีศึกษาบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

เหลืองรุ่งเรือง, สัญญาวร (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหุ้นทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

โชติเวธี, พันธุ์ทิพย์ (2008) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

โรจนวุฒิพงศ์, ปนัดดา (2008) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

This list was generated on Sun May 27 16:26:32 2018 ICT.