Welcome to EPrints UTCC

Vongmanee, Varin and Rattanawong, Wanchai (2005) A Study of the Multimodal Transport System for Phitsanulok Province. UTCC Engineering Research Papers. ISSN 1906-1625

[img]
Preview
Text
842fulltext.pdf

Download (617kB) | Preview

Abstract

โลจิสติกส์นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยและเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่าง รวดเร็ว เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 20-30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือ 1.5 ล้านล้านบาท ของการผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดของประเทศซึ่งมีมูลค่า 6 ล้านล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลไทยจึง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์โลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงมียุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2544-2549) คือ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ” และจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 สนับสนุนให้พัฒนา โครงการ “สี่แยกอินโดจีน” ตามความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (GMS: Greater Mekong Sub-region) ที่เสนอโดย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศ ลุ่มน้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน ลาว พม่า เวียดนาม และ ไทย) วัตถุประสงค์คือสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศ และ ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการขนส่งและเส้นทาง เศรษฐกิจ (Economic Corridor) การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนพลังงาน การค้าข้ามพรมแดน การ จัดการการลงทุน และส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้และ โครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อการเชื่อม เศรษฐกิจของทั้ง 6 ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเส้นทางเศรษฐกิจทั้งสองตัดกันที่จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็น “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอิน โดจีน (Indochina’s Service Center)” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง บริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงมีโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ของทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 มีแนวคิดที่จะพัฒนาบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ให้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม โดยจะสร้างถนนมาตรฐาน 4 ช่องการจราจรจากจังหวัดพิษณุโลกไปถึงชายแดนเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างทางรถไฟรางคู่จากจังหวัดพิษณุโลก-ลพบุรี เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัว โดยไม่ต้องสับหลีกราง รวมไปถึงการปรับปรุงสนามบิน พิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติ (International Airport) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าจังหวัด พิษณุโลกจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของ ภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งจะมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งใน ส่วนของผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น และนอกจากนั้นยังจะช่วยดึงดูดให้ กิจการขนส่งสินค้า/บริการในภูมิภาคเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงมากขึ้น

Item Type: Article
Subjects: Engineering > Logistics Engineering
Divisions: School > School of Engineering
Depositing User: Kitikun Pongsak
Date Deposited: 18 May 2014 09:49
Last Modified: 18 May 2014 09:52
URI: http://eprints.utcc.ac.th/id/eprint/842

Actions (login required)

View Item View Item