Welcome to EPrints UTCC

Sopondirekrat, Suthida (2011) ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์ การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบริการ ทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด. Masters thesis, University of the Thai Chamber of Commerce.

[img]
Preview
Text
1049fulltext.pdf

Download (1976Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1049abstract.pdf

Download (109Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1049summary.pdf

Download (164Kb) | Preview

Abstract

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์ การตลาดเพื่อรักษา ความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจบริการทางการเงิน ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาเพื่อยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2) ศึกษาความพึงพอใจของ กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดกลยุทธ์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน พบว่า 1) สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลด้าน ประชากรศาสตร์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน ร้อยละ 64.50 อายุประมาณ 21-30 ปี จำนวน 102 คน ร้อยละ 51ระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรี จำนวน 127 คน ร้อยละ 63.5 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 56 คน ร้อยละ 28 มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จำนวน 113 คน ร้อยละ 56.5 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 82 คน ร้อยละ 41 2) สรุปผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคลูกค้าใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน จำนวน 149 คน ร้อยละ 74.5 นิยมใช้ช่องทางผ่านตู้ ATM จำนวน 98 คน ร้อยละ 49 ประเภทที่ใช้บริการ คือ ฝากเงินและถอนเงิน จำนวน 152 คน ร้อยละ 49 ช่วงเวลาที่รับบริการ 12.01-16.00 น. จำนวน 129 คน ร้อยละ 64.5 และลูกค้าใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ เป็นอันดับที่ 1 จำนวน 147 ร้อยละ 26.39 ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นอันดับที่ 2 จำนวน 127 คน ร้อยละ 22.8 และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นอันดับที่ 3 จำนวน 109 คน ร้อยละ 19.57 3) สรุปจากการศึกษาด้านความพึงพอใจ ด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นด้านที่ธนาคารกรุงเทพนั้น ควรจะปรับปรุงแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรก เป็นเพราะจุดที่ด้อยกว่าคู่แข่ง จึงควรออกกลยุทธ์ทางด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาด 4) สรุปกลยุทธ์ระดับองค์กร-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategies) -กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ ประกอบกับ การควบคุมเงินของภาครัฐ ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในระบบธนาคารมากยิ่งขึ้น และ นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 5) สรุปกลยุทธ์ระดับธุรกิจ-หน่วยธุรกิจสายลูกค้าบุคคล คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่มีฐานลูกค้า บุคคลที่มั่นคงและกว้างขวางที่สุด และธนาคารยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างเสมอต้น เสมอปลาย อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นความสำคัญของการออมเงินมาก ยิ่งขึ้น 6) สรุปกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์-บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บัวหลวง ไอแบงค์กิ้ง คือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง และมีการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานธนาคาร ทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และธนาคารยังมีการเร่งระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความต้องการระดมทุนเพื่อรองรับสินเชื่อที่คาดว่าจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

Item Type: Thesis/Independent Study (Masters)
Subjects: Business > Marketing
Divisions: School > Graduate School
Depositing User: Chatchai Yennikorn
Date Deposited: 14 Jun 2014 15:29
Last Modified: 14 Jun 2014 17:23
URI: http://eprints.utcc.ac.th/id/eprint/1049

Actions (login required)

View Item View Item